Polityka Prywatności, obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku.

Zgodnie z regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, udzielamy Państwu niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.


1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ewa Smoleń, ul. Jagodowa 15/19, 30-427 Kraków – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie sprzedawcą.

2. O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach sprzedaży kociąt. W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer pesel.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

W przypadku zawartej umowy kupna-sprzedaży kota  dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

4. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Państwa dane to jest: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail  przekażemy tylko w celu rejestracji kota w Międzynarodowej Bazie Identyfikacji Zwierząt Safe-Animal, która jest administratorem tej bazy danych http://www.safe-animal.eu.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane żadnym innym odbiorcom.

Informujemy też, że Administrator jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie zawarcia umowy kupna – sprzedaży kota oraz w celu utrzymania kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego.

6. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów.
W zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie kupna przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
– statystycznych i archiwizacyjnych
nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte.

7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości zakupu kota.

9. Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: e.bartyzel.smolen@interia.pl, lub pod numerem telefonu (+48) 692 580 995.

 Copyright  © by Jennifer World*PL®

Komentowanie jest wyłączone.