UMOWA REZERWACYJNA KOTA

zawarta w dniu                        w Krakowie

Sprzedający – hodowca
Imię i nazwisko: EWA & PATRYK SMOLEŃ

Adres: 30-427 KRAKÓW, JAGODOWA 15/19

Tel: 692 580 995, 503 117 536

E-mail: e.bartyzel.smolen@interia.pl
Nabywca kota
Imię i nazwisko:_____________

Adres:_______________________

Tel:________________

E-mail: ______________________

Pesel:_____________________
Dane dotyczące kota
mię kota:__________________ Jennifer World*PL

Data urodzenia:____________

Płeć:_________

Rasa: Ragdoll

Umaszczenie: RAG________

Nr rodowodu: (PL) FPL LO_______

Matka:_____________

Ojciec:______________

Nr chip:___________________

Opłata rezerwacyjna została wpłacona celem potwierdzenia chęci zakupu w/w kota. Kot ten zostaje zarezerwowany i nie zostanie sprzedany przez Hodowcę żadnemu innemu Nabywcy.

§ 1 Cena zakupu

1. Strony ustalają cenę sprzedaży kota na________ złotych (słownie__________00/100 złotych).
2. Rezerwacja kotka następuje po wpłaceniu na konto hodowcy 30% jego ceny z czego 10% TO ZALICZKA Z TYTUŁU ZAKUPU KOTA , A 20% TO  OPŁATA REZERWACYJNA. Opłata rezerwacyjna jest BEZZWROTNA w przypadku zmiany decyzji Nabywcy co do zakupu kota. W tytule przelewu należy wpisać: imię kota, numer telefonu do kontaktu z Kupującym. Pozostałe 70% ceny płatne jest gotówką w dniu odbioru kota lub przelewem zaksięgowanym na koncie hodowcy przed jego odbiorem.
3. Zaliczka podlega zwrotowi przez hodowcę jeżeli Nabywca odstąpi od zakupu kota lub kot nie zostanie odebrany w terminie po potrąceniu poniesionych kosztów dot. zleconych badań, paszportu, kastracji lub innych dokumentów oraz ewentualnych kosztów zwrotnych przelewu bankowego.
4. Nabywca zobowiązany jest do odbioru kota w ustalonym z hodowcą dniu. Po trzech dniach od upłynięcia terminu odbioru kota, niezależnie od powodu z których kota nie odebrano, jeżeli nie został telefonicznie lub pisemnie ustalony inny termin odbioru kota, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a kot przechodzi na własność Hodowcy, który może go powtórnie sprzedać.
5. Jeśli z winy sprzedającego/ hodowcy transakcja nie będzie mogła być zawarta, a Nabywca nie wyrazi chęci zakupu innego kota z hodowli, zaliczka razem z opłatą rezerwacyjną w całości  zostanie zwrócona Nabywcy.

§ 2 Zasady odbioru Kota.

Kocięta z hodowli wydawane są  miedzy 13 a 15 tygodniem życia, kocięta wyjeżdżające za granicę między 16 a 17 tygodniem życia. Nabywca na trzy tygodnie przed podanym dla miotu terminie odbioru  ustala z hodowcą pasującą obu stronom datę przekazania zarezerwowanego kotka. Jeżeli kociak zostaje w hodowlii powyżej 15 tego tygodnia życia / 17 tego jeżeli kociak jedzie za granicę  naliczana jest opłata 10 zł za każdy dzień pobytu kota u hodowcy do dnia jego odbioru. Czasem może zdarzyć się tak, że kociak będzie jeszcze emocjonalnie nie gotowy na zmianę domu wtedy musi  zostać dłużej w hodowli. Dla niego będzie ustalona indywidualna data odbioru, a koszty związane z jego utrzymaniem ponosi hodowca.

 

W dniu odbioru kociaka zostaje podpisana Umowa Kupna / Sprzedaży Kota i powyższa Umowa Rezerwacji Kota traci ważność.

 

Podpis  sprzedającego/hodowcy:_________________           Podpis nabywcy:___________________

 

OKREŚLENIE STRON UMOWY

∗ sprzedający – hodowca

∗ kupujący – nabywca

Copyright  © by Jennifer World*PL

Komentowanie jest wyłączone.